Käyttöehdot ja Tietosuoja

Testaamo on Tutkimustie Oy:n tuottama palvelu. Testaamo-palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.

1. Käyttöoikeus palveluun

Käyttäjä saa oikeuden käyttää Testaamo-palvelua hyväksyttyään nämä käyttöehdot ja luovutettuaan tarvittavat ja voimassa olevat käyttäjäkohtaiset tiedot Testaamo-palveluun. Luovutettavat tiedot ja niiden käyttötarkoitus selviävät kohdasta Käyttäjätiedot.

Tutkimustie Oy pidättää oikeuden käyttäjätunnusten luomisesta ja luomatta jättämisestä itselleen.

Käyttäjän saamat käyttäjätunnus ja salasana säilyvät Tutkimustie Oy:n omistuksessa eikä käyttäjällä ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Tutkimustie Oy:llä on oikeus sulkea käyttäjätunnus, mikäli katsoo sen aiheelliseksi esimerkiksi epäsoveliaan käytön vuoksi.

Testaamo-palvelun käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan ja vastaa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen asentamisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

Käyttäjä saa Testaamo-palveluun rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjä ei saa käyttää Testaamo-palvelua niin, että se aiheuttaa kohtuutonta kuormaa verkolle tai Testaamo-palvelulle tai niin, että se haittaisi toisten käyttäjien toimintaa. Käyttäjä ei saa vuokrata, lainata, luovuttaa eikä asettaa käyttäjätunnustaan ulkopuolisten saataville.

Tutkimustie Oy:llä on oikeus purkaa käyttöoikeus palveluun välittömästi, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Käyttäjä voi purkaa käyttöoikeutensa ilmoittamalla siitä Testaamo-palvelun asiakastukeen tai Tutkimustie Oy:lle. Tällöin Tutkimustie poistaa käyttäjän tunnuksen järjestelmästä.

2. Käyttäjätiedot

Testaamo kerää ilmoittautumislomakkeella ja tutkimuskohtaisilla kyselylomakkeilla tarvittavia tietoja osallistujien valintaa varten. Tietojen luovuttaminen on Testaamon käyttäjälle vapaaehtoista. Tutkimuksiin osallistuminen edellyttää kuitenkin tietojen luovuttamisen. Testaamo-verkkopalvelussa kerättäviä tietoja ovat henkilötiedot, tutkimusten kohdentamisen kannalta välttämättömät taustatiedot ja yhteystiedot, joita käytetään tutkimusyhteydenottoihin. Tietoja saatetaan tarkistaa, mikäli sen katsotaan olevan tutkimuksen onnistumisen kannalta tarpeellista.

Kyselylomakevastauksia säilytetään 6 kuukautta, jonka jälkeen ne hävitetään. Jos käyttäjä tulee rekrytoiduksi mukaan tutkimukseen, mutta ei halua liittyä Testaamo-palveluun, hänen tietojaan ei pysyvästi tallenneta mihinkään. Arkaluontoisia tietoja kysytään kyselylomakkeella vain, jos se on tutkimukseen osallistumisen kannalta välttämätöntä. Arkaluontoiset tiedot poistetaan heti tutkimuksen päätyttyä eikä tutkimukseen osallistumisesta tallennetta tietoa.

Alle 16-vuotiaiden huoltajilta pyydetään suostumus tietojen keräämiseen, eteenpäin toimittamiseen ja tutkimukseen osallistumiseen. Alle 16-vuotiaiden tietoja ei tallenneta Testaamo-palveluun.

Testaamo ja Tutkimustie Oy ei osallistu tietojen keräämiseen tutkimustilaisuuksissa. Tutkimuksen järjestäjä vastaa ja tiedottaa osallistujille tutkimustilaisuuksiin liittyvän tiedonkeruun järjestelyistä sekä huolehtii tiedonkeruun lupamenettelyistä ja salassapitokäytännöistä. Tutkimuksen järjestäjä sopii tutkimustilaisuuksissa mahdollisesti käytettävien tallennustekniikoiden (äänitys, videointi, havaintojen kirjaaminen jne.) käytöstä osallistujien kanssa. Testaamon verkkopalveluun ei tallenneta tutkimustilaisuuksissa kerättyjä tietoja.

3. Tietojen luovuttaminen

Osallistujien luovuttamia tietoja käsittelevät Testaamon ja Tutkimustie Oy:n asiakaspalvelussa työskentelevät henkilöt. Testaamo ja Tutkimustie Oy luovuttaa osallistujien tietoja vain yhteistyökumppaneinaan oleville tutkimuksen järjestäjille, joiden kanssa Tutkimustie Oy on tehnyt kirjallisen sopimuksen tietojen käyttämisestä. Tietoja luovutetaan vain tarvittavassa laajuudessa. Tutkimustie Oy huolehtii kirjallisissa sopimuksissaan siitä, että tutkimuksen järjestäjät ovat tietoisia näistä tietosuojaan liittyvistä periaatteista ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Käyttäjän ilmoittamia tietoja voidaan käyttää käyttäjän tunnistamiseen ongelmatilanteissa. Tutkimustie Oy:llä on oikeus käyttää saamiaan tietoja omassa toiminnassaan (mm. tiedotus, markkinointi) henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Tutkimustie Oy ei luovuta mitään tietoja ulkopuolisille tahoille eikä muihin markkinointitarkoituksiin.

Käyttäjällä on oikeus saada tietoonsa, mitä tietoja hänestä on tallennettu. Mikäli käyttäjä haluaa tietonsa poistettavan, hän ilmoittaa siitä Testaamon asiakaspalveluun, jolloin kaikki tallennetut tiedot poistetaan.

Henkilötietolain mukainen osallistujarekisterin tietosuojaseloste.

Henkilötietolain mukainen asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

4. Maksut ja veloitukset

Testaamo-palvelun sisällön selaaminen on käyttäjälle veloituksetonta.

5. Palvelun tuottaminen

Tutkimustie Oy toimittaa Testaamo-palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. Tutkimustie Oy pyrkii kehittämään Testaamo-palvelua ja huolehtimaan sen häiriöttömästä toiminnasta. Tutkimustiellä on oikeus tehdä muutoksia Testaamo-palveluun tai johonkin sen osaan. Jos muutokset ovat sellaisia, että ne aiheuttavat toimenpiteitä myös käyttäjältä, Tutkimustie Oy pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan mahdollisten muutosten aiheuttamista kuluista, joita hänen laitteistonsa tai sen osat vaativat.

Testaamo-palvelu on pääsääntöisesti käytettävissä ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä, ellei toisin ilmoiteta. Poikkeuksia tähän aiheuttavat palveluntarjoajan huoltokatkot, tekniset ongelmat ja päivitystyöt sekä mahdolliset kolmannesta osapuolesta johtuvat syyt. Tutkimustie Oy:llä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta keskeyttää Testaamo-palvelun toimittaminen tai asiakkaan pääsy Testaamo-palveluun, jos se on tarpeen verkon, Testaamo -palvelun kehittämisen tai muuttamisen, puutteellisuuksien tai vikojen korjaamiseksi, tietoturvan ylläpitämiseksi, viranomaisen määräyksestä tai muista vastaavista syistä johtuen. Keskeytykset pyritään ajoittamaan niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa käyttäjälle.

6. Korvausvelvollisuus ja vahingonkorvausvastuu

Testaamo-palvelu tai Tutkimustie Oy ei korvaa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille miltään osin Testaamo-palvelun toiminnasta, käyttökatkoksista, virheistä, muuttamisesta, lopettamisesta tai vastaavista mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai välillisiä kustannuksia tai menetyksiä.

Käyttäjä vastaa Tutkimustie Oy:lle aiheuttamastaan vahingosta, joka aiheutuu käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Testaamo-palvelun käytöstä.

7. Tietoturvallisuus

Testaamo-palvelun käyttäjä ymmärtää, että tietoverkon käyttämiseen liittyy erilaisia riskejä. Tutkimustie Oy ei vastaa käyttäjän tietoturvasta eikä ole korvausvelvollinen käyttäjälle. Käyttäjä vastaa itse Testaamo-palvelun käyttöön tarvitsemiensa laitteiden, ohjelmistojen ja muiden järjestelmien tietoturvasta ja suojauksesta.

Tutkimustie pyrkii ylläpitämään riittävää tietoturvaa Testaamo-palvelussa ja ohjeistamaan käyttäjiä tietoturva-asioissa.

Käyttäjän tulee ilmoittaa välittömästi Testaamon henkilökunnalle tai Tutkimustie Oy:lle, mikäli käyttäjätunnus ja/tai salasana joutuvat ulkopuolisten saataville.

8. Erimielisyydet

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli yhteisymmärrykseen ei kuitenkaan päästä, erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyllä.

9. Tutkimustie Oy:n (Testaamo-palvelun toimittaja) yhteystiedot

Tutkimustie Oy:n yhteystiedot käyvät ilmi osoitteesta tutkimustie.fi ja Testaamon yhteystiedot osoitteesta testaamo.net. Testaamo ja Tutkimustie Oy ilmoittaa yhteistietojensa muutoksista hyvissä ajoin etukäteen.

10. Käyttöehtojen voimassaolo

Testaamolla ja Tutkimustie Oy:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Ehtojen muutoksesta pyritään ilmoittamaan käyttäjille hyvissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa. Nämä käyttöehdot astuvat voimaan 1.2.2016 ja ovat voimassa toistaiseksi. Käyttöehdot on tarkistettu ja tietosuojaselosteen osalta päivitetty 24.5.2018.